تبلیغات
مشق تمنا - آثار استاد علی رضا تل جنگانی
صفحه دل سیه از مشق تمنا کردم - کعبه را بتکده زین خط چلیپا کردم (صائب)

آثار استاد علیرضا تل جنگانی:

 

بسم الله

 

استاد جنگانی

قدر استاد نکو دانستن-حیف استاد به من یاد نداد

 

به کمند

چشمت به غمزه     

امروز به حمد الله

      ساقیا