تبلیغات
مشق تمنا - چند خط از گرداننده ی وبلاگ (بردیا پوربهرامی)
صفحه دل سیه از مشق تمنا کردم - کعبه را بتکده زین خط چلیپا کردم (صائب)

پیش از دیدن آثار متن زیر را بخوانید.

 حقیر هنرجوی دوره ممتاز خوشنویسی هستم. لذا بی شک خط بنده هنوز به قدرت و قوت و کمال مطلوب برای انتشار نرسیده. خود نیز به این ایمان دارم و بی هیچگونه ادعایی چند سطر از نوشته های خودم را در این وبلاگ گذاشته تا اعلام دارم که پیشرفت های حاصله برایم ارزشمند است چرا که آنها را مدیون زحمات بی دریغ و عنایاتی که استادانم به من مبذول داشته اند میدانم. استادانم، به خصوص استاد گرامی علیرضا تل جنگانی که افتخار شاگردی شان را دارم.