تبلیغات
مشق تمنا - آثار میر عماد
صفحه دل سیه از مشق تمنا کردم - کعبه را بتکده زین خط چلیپا کردم (صائب)

تا مانمده ام ازو