تبلیغات
مشق تمنا - آثار میرزا غلام رضا اصفهانی
صفحه دل سیه از مشق تمنا کردم - کعبه را بتکده زین خط چلیپا کردم (صائب)

به زودی