تبلیغات
مشق تمنا - آثار استاد غلام حسین امیر خانی
صفحه دل سیه از مشق تمنا کردم - کعبه را بتکده زین خط چلیپا کردم (صائب)

استاد امیر خانی

 

   

    

  

   

     

                  

 

 

بود آیا؟